Bestyrelsen

Her kan du læse om Kirsebærgårdens bestyrelse og dens arbejdsopgaver

Børnehaven er selvejende under Gentofte Børnevenner og har en bestyrelse bestående af 2 medlemmer udpeget af Børnevennerne og tre forældrevalgte medlemmer + to suppleanter. Forældrerepræsentanterne fratræder, når deres barn holder op i børnehaven. Foruden bestyrelsesmedlemmerne deltager institutionens leder og en medarbejderrepræsentant uden stemmeret i møderne. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

Navnene på bestyrelsens medlemmer fremgår af opslagstavlen ved indgangen i børnehaven.